Reevaluarea imobilizarilor corporale

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la nivelul valorii juste, şi reprezintă un tratament contabil alternativ la costul istoric, adoptat in scopul prezentării imaginii fidele (motivația normală).

În general, motivaţia reală pentru adoptarea acestui tratament este diminuarea costurilor fiscale.
Tratament contabil opţional generează implicaţii contabile şi fiscale pe termen lung, chiar până la lichidarea firmei.

Ordinul nr. 3055/2009 precizează detaliat modalităţile de realizare a operaţiunii de reevaluare, reflectarea rezultatelor în contabilitate şi în notele contabile.
Modificări nesemnificative față de vechiul Ordin 1752/2005.
• Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar
• Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului.
• Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, DE REGULĂ, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.
• Reflectarea rezultatelor reevaluării se face în situaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul în care s-a efectuat.
• Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor de întreprinderi (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare.
• Fac excepţie situaţiile în care data situaţiilor financiare care stau la baza reorganizării coincide cu data situaţiilor financiare anuale.
• Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, cu ocazia reevaluării acesteia i se stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică.
• Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan.
• O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.
• Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc.
• Exceptie la reevaluarea simultana: inexistenta unei piete active pentru un activ.
O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) elementele comercializate sunt omogene;
b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; şi
c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi.
Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare.
• Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată, folosind valoarea justă de la data bilanţului.
Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată, în general, plecând de la valoarea lor de piaţă.
• Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
• Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:
– ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve“ (contul 105 „Rezerve din reevaluare”), dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau
– ca un venit neimpozabil (cont 7813) care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.
• Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează :
– ca o cheltuială nedeductibilă (cont 6813) cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) ; sau
– ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve“ (contul 105 nu si contul 1065), cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială (nedeductibilă).

ATENŢIE:Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului.

Reclame

reclama
cadastru
cadastru

Contact rapid

[contact_form]
poweredby director